Phòng Giáo dục và Đào tạo Lâm Hà

Thứ bảy, 25/01/2020 - 07:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Lâm Hà
Phòng Giáo dục và Đào tạo Lâm Hà hướng dẫn các trường triển khai thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phòng Giáo dục và Đào tạo Lâm Hà hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 về giáo dục dân tộc.
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 2710/SGD ĐT-PCHSSV ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 về công tác pháp chế, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 về công tác pháp chế
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư này hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, bao gồm; Trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học và trường, lớp dành cho người khuyết tật.Các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập có thể căn cứ vào các quy định tại thông tư này để áp dụng thực hiện.
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Theo Quyết định số 620/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập- Bộ GD-ĐT ngày 23/5/2017
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban CEDAW phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch được lồng ghép trong quá trình thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của đơn vị, địa phương, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Để thực hiện đúng quy định công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu và đóng góp tự nguyện trong các trường học, thực hiện công văn số 1478/SGDĐT-KHTC ngày 09/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu và đóng góp tự nguyện trong các cơ sở giáo dục năm học 2017 – 2018, Phòng GD&ĐT Lâm Hà yêu cầu các trường tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 16/8/2017, Phòng GD-ĐT Lâm Hà có gửi Hướng dẫn số 220 ngày 18/8/2017 Về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện trong các cơ sở giáo dục năm học 2017 – 2018. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, nay xin đính chính lại
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Để thực hiện đúng quy định công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu và đóng góp tự nguyện trong các trường học, thực hiện công văn số 1478/SGDĐT-KHTC ngày 09/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu và đóng góp tự nguyện trong các cơ sở giáo dục năm học 2017 – 2018, Phòng GD&ĐT Lâm Hà yêu cầu các trường tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Thông tư số 01/2016/TT ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NDD-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ.
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 1884/BC-SGDĐT ngày 28/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về báo cáo tổng kết công tác Y tế trường học, Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016 – 2017 và hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, để triển khai thực hiện trong năm học 2017 – 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lâm Hà hướng dẫn như sau:
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh